Rövidített Adatkezelési Útmutató

A Plein-Art

rövidített adatvédelmi tájékoztatója

 

A ProgramExpert Kft.

(székhely: 2000 Szentendre, Balázs Árpád u. 6.),

cégjegyzékszám: 13-09-169625,

adószám: 23521421-2-13,

telefonszám: 70/941-5442,

e-mail: info@pleinart.hu,

fax: ---,

önállóan képviseli: Dr. Jasku Zsolt András ügyvezető), mint adatkezelő fontosnak tartja ügyfelei és minden egyéb érintett természetes személy (továbbiakban: érintettek) adatkezeléshez kapcsolódó jogának tiszteletben tartását és érvényre juttatását, ezért ezúton tájékoztatja az érintetteket, hogy tiszteletben tartja az érintettek személyhez fűződő jogait, és adatkezelése során a magyar hatályos jog anyagi és eljárásjogi szabályai, a mindenkor hatályos Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzat, valamint egyéb más belső szabályzatok értelmében jár el. Jelen rövid adatvédelmi Tájékoztató az Adatkezelő Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzatának (továbbiakban: Szabályzat) rövid kivonata, amely azzal a céllal jött létre, hogy az érintetteket tömören tájékoztassa az Adatkezelő adatvédelemmel kapcsolatos leglényegesebb szabályairól. Jelen Tájékoztató a Szabályzat mellékletének tekintendő, és a Tájékoztatóban nem tárgyalt kérdéskörök, témák vonatkozásában a Szabályzat, valamint a vonatkozó jogszabályok rendelkezései az irányadóak, és ezekkel együtt értelmezendő. A Tájékoztató és a Szabályzat teljes terjedelmében folyamatosan elérhető a www.pleinart.hu oldalon, valamint papír alapon az adatkezelés tényleges helyszínein, a 2000 Szentendre, Balázs Árpád u. 6. alatt.

 

Kik az érintettek?

Az érintettek körei: Érintett minden, bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy - közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy, akinek adatait az Adatkezelő kezeli, továbbá azon személyek, akik jogait vagy jogos érdekeit az adatkezelések érintik. Az érintettek tehát elsődlegesen az Adatkezelő szolgáltatásait megigénylők, a Munkatársak, az Adatkezelő és/vagy a szolgáltatásai után érdeklődők, az Adatkezelő természetes személy Partnerei, nem természetes személy Partnereinek képviselői, kapcsolattartói, esetleg egyéb munkavállalói.

 

Milyen adatkezelési tevékenységeket végez az Adatkezelő és milyen célból, mennyi ideig kezeli az adataimat?

Információ kérése

Az információkérés önkéntes hozzájáruláson alapul.

Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki az Adatkezelővel kapcsolatba lép és az Adatkezelőtől információt kér személyes adatainak megadása mellett.

Kezelt adatok köre és célja:

név* azonosítás

telefonszám kapcsolattartás

e-mail cím* kapcsolattartás

kérdés tartalma* válaszadás

Az adatkezelés célja az érintett számára megfelelő információ nyújtása és kapcsolattartás.

Adatkezelés időtartama: cél megvalósulásáig.

Ajánlatkérés

Az ajánlatkérés önkéntes hozzájáruláson alapul.

Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki az Adatkezelőtől adott szolgáltatás és/vagy termék kapcsán ajánlatot kér személyes adatainak megadása mellett.

Kezelt adatok köre és célja:

név* azonosítás

telefonszám kapcsolattartás

e-mail cím* kapcsolattartás

kérdés/kérés tartalma* válaszadás

Az adatkezelés célja az érintett számára megfelelő ajánlat nyújtása és kapcsolattartás.

Adatkezelés időtartama: ajánlat érvényességi idejének lejártáig.

Weboldalra történő regisztráció

A regisztráció önkéntes hozzájáruláson alapul.

Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki az Adatkezelő weboldalára önkéntesen, személyes adatainak megadásával regisztrál.

A kezelt adatok köre és célja:

név* azonosítás

telefonszám kapcsolattartás

mobiltelefonszám kapcsolattartás

e-mail cím* kapcsolattartás/belépéshez

szükséges információ az e-mail címre

kerül továbbításra, így azonosítást is szolgálja

jelszó* azonosítás/későbbi belépéshez szükséges

szállítási cím (ország, irányítószám, település, közterület, házszám)

szállításhoz szükséges adat

számlázási cím (ország, irányítószám, település, közterület, házszám)

számlázáshoz szükséges adat

Az adatkezelés célja az érintett adatinak rögzítése, jogosultságainak, kedvezményeinek, hozzáférésének megadása, érvényesítése, ellenőrzése, a szolgáltatások igénybe vételének megkönnyítése, valamint a kapcsolattartás. Adatkezelés időtartama: érintett kérésére törlésig. Bejelentkezés a weboldalon A bejelentkezés önkéntes hozzájáruláson alapul. Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki az Adatkezelő weboldalára korábban regisztrált, és oda önkéntesen, személyes adatainak megadásával belép.

A kezelt adatok köre és célja:

regisztráció során megadott e-mail cím*

azonosítás bejelentkezéshez jelszó*

Az adatkezelés célja a weboldalra bejelentkező érintettek azonosítása, jogosultságainak biztosítása, ellenőrzése, korábban megadott megadott adatinak – szükség szerinti – módosítása, valamint kapcsolattartás.

Adatkezelés időtartama: érintett kérésére törlésig.

Megállapodás megkötésével kapcsolatos adatkezelés

A megállapodás megkötése önkéntes hozzájáruláson alapul.

Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki az Adatkezelővel – személyes adatainak megadása mellett – megállapodást köt az Adatkezelő szolgáltatásainak igénybevételére.

Az adatkezeléssel érintett adatok köre:

név* azonosítás

telefonszám* kapcsolattartás

e-mail cím* kapcsolattartás

szolgáltatás tárgya, tartalma szerződés tartalmi eleme

díjazás szerződés tartalmi eleme

jogok és kötelezettségek szerződés tartalmi eleme

Az adatkezelés célja az érintett azonosítása, az érintett számára megfelelő szolgáltatás nyújtása a megállapodás rendelkezéseinek megfelelően, kapcsolattartás.

Adatkezelés időtartama: azon jogviszonyból eredő jogok és kötelezettségek érvényesíthetőségének elévüléséig tart, amely jogviszony kapcsán az Adatkezelő a személyes adatokat kezeli, olyan adatok vonatkozásában, amelyek bizonylatokra kerülnek, és a bizonylat a könyvviteli elszámolást támasztja alá, az adatkezelés időtartama a 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján legalább 8 évig.

Megrendeléssel kapcsolatos adatkezelés

A megrendelés önkéntes hozzájáruláson alapul.

Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki az Adatkezelő weboldalára önkéntesen, személyes adatainak megadásával terméket és/vagy szolgáltatást rendel.

A kezelt adatok köre:

név* azonosítás

telefonszám kapcsolattartás

mobiltelefonszám kapcsolattartás

e-mail cím* kapcsolattartás/belépéshez szükséges információ

az e-mail címre

kerül továbbításra, így azonosítást is szolgálja

jelszó* azonosítás/későbbi belépéshez szükséges

szállítási cím (ország, irányítószám, település, közterület, házszám)

szállításhoz szükséges adat

számlázási cím (ország, irányítószám,település,közterület,házszám)

számlázáshoz szükséges adat

megrendelt termék megnevezése és darabszáma

teljesítéshez és számlázáshoz szükséges adat

fizetési mód számlázáshoz szükséges adat

érintett által kiválasztott szállítási mód*

szállításhoz szükséges adat

bankkártya száma bankkártyával/hitelkártyával történő pénzügyi teljesítéshez szükséges adat

CVV kód bankkártyával/hitelkártyával történő

pénzügyi teljesítéshez szükséges adat

bankkártya lejárat dátuma

bankkártyával/hitelkártyával történő pénzügyi teljesítéshez szükséges adat

rendelésazonosító* megrendelés későbbi visszakereshetőségéhez szükséges

rendelés dátuma* teljesítéshez, visszakereshetőséghez szükséges végösszeg pénzügyi teljesítéshez szükséges adat

Az adatkezelés célja a weboldalon keresztül terméket (szolgáltatást) megrendelő érintettek azonosítása, jogosultságainak biztosítása, ellenőrzése, a megrendelés egyszerűsítése és biztosítása, valamint a kapcsolattartás.

Adatkezelés időtartama: azon jogviszonyból eredő jogok és kötelezettségek érvényesíthetőségének elévüléséig tart, amely jogviszony kapcsán az Adatkezelő a személyes adatokat kezeli, olyan adatok vonatkozásában, amelyek bizonylatokra kerülnek, és a bizonylat a könyvviteli elszámolást támasztja alá, az adatkezelés időtartama a 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján legalább 8 évig.

Bankkártya adatokkal kapcsolatos adatkezelés

Adatkezelő lehetővé teszi, hogy érintett a termékek (és szolgáltatások) ellenértékét bankkártyával (ideértve a hitelkártyákat) egyenlítse ki.

A bankkártya adatok megadása önkéntes hozzájáruláson alapul.

Érintettek köre: Minden természetes személy, aki bankkártyával kíván fizetni. Adatkezelő az érintetteket egy partner bank fizetési oldalára irányítja, amelyen keresztül az érintett megadja a tranzakcióhoz szükséges adatokat.

A partner bank az Adatkezelő felé egy tranzakciós számot és a tranzakció sikerességének, vagy sikertelenségének jelzését továbbítja, más adatokat (így bankkártya adatokat) az Adatkezelő nem kezel.

Banki adatokkal kapcsolatos adatkezelés

A bankon keresztül történő átutalás, és így a kapcsolódó adatok Adatkezelő részére történő közlése önkéntes hozzájáruláson alapul.

Érintettek köre: Minden természetes személy, aki bankon keresztül történő átutalással kíván fizetni.

A kezelt adatok köre és célja: számlabirtokos neve azonosítás bankszámla száma azonosítás közlemény azonosítás összeg azonosítás

Az adatkezelés célja az érintett részéről történő pénzügyi teljesítés elősegítése, ellenőrzése.

Adatkezelés időtartama: azonosítási és kapcsolattartási adatok vonatkozásában azon jogviszonyból eredő jogok és kötelezettségek érvényesíthetőségének elévüléséig tart, amely jogviszony kapcsán az Adatkezelő a személyes adatokat kezeli, olyan adatok vonatkozásában, amelyek bizonylatokra kerülnek, és a bizonylat a könyvviteli elszámolást támasztja alá, az adatkezelés időtartama a  2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján legalább 8 év.

Panaszkezelés

A panasz megtétele önkéntes hozzájáruláson alapul, de a kezelt adatok vonatkozásában az adatkezelés jogszabály (1997. évi CLV. tv.) alapjánkötelező.

Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki megrendelt

szolgáltatásra/termékre, és/vagy Adatkezelő magatartására, tevékenységére vagy mulasztására vonatkozó panaszát szóban vagy írásban közölni kívánja.

Az adatok kezelésének célja az érintett és panasz azonosítása, valamint a törvényből származó kötelezően rögzítendő adatok felvétele.

A kezelt adatok köre és célja:

panasz azonosítója azonosítás

név azonosítás

panasz beérkezésének időpontja azonosítás

telefonszám kapcsolattartás

a hívás időpontja azonosítás

a beszélgetés során megadott személyes adatok

azonosítás

számlázási/levelezési cím kapcsolattartás

panaszolt termék/szolgáltatás panasz kivizsgálása

csatolt dokumentumok panasz kivizsgálása

panasz oka panasz kivizsgálása

maga a panasz panasz kivizsgálása

Az adatkezelés célja a panasz közlésének lehetővé tétele, valamint a kapcsolattartás.

Adatkezelés időtartama: Adatkezelő a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát a felvételüktől számított 5 évig kezeli a vonatkozó és hatályos 1997. évi CLV. törvény 17/A § 7. bek. alapján, kötelezően.

Közösségi oldalakon történő jelenlét és marketing

A közösségi oldalak, azon belül is különösen a Facebook oldal használata és az azon keresztül, az Adatkezelővel történő kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás, és egyéb, a közösségi oldal által megengedett művelet önkéntes hozzájáruláson alapul.

Az érintettek köre: Azon természetes személyek, akik az Adatkezelő közösségi oldalait, különösen facebook.com közösségi oldalán lévő oldalt vagy azon megjelenő tartalmakat önként követik, megosztják, kedvelik.

Kezelt adatok köre és célja:

érintett publikus neve azonosítás

publikus fotója azonosítás

publikus e-mail címe kapcsolattartás

érintett közösségi oldalon keresztül küldött üzenete

kapcsolattartás, válaszadás alapja

érintett általi értékelés, vagy más művelet eredménye

minőségjavítás, vagy egyéb művelet célja

A közösségi portálokon, különösen a Facebook-on történő jelenlét és az azzal kapcsolatos adatkezelés célja a weboldalon található tartalmak közösségi oldalon történő megosztása, publikálása, marketingje. A közösségi oldal segítségével az érintett tájékozódhat a legújabb akciókról is.

Adatkezelő az érintettekkel a közösségi oldalon keresztül kizárólag akkor kommunikál, és így a kezelt adatok körének célja akkor válik lényegessé, ha az érintett a közösségi oldalon keresztül keresi meg az Adatkezelőt.

Adatkezelés időtartama: érintett kérésére törlésig.

 

Kik kezelik az adataimat?

Az adatokat az Adatkezelő Munkatársai, kizárólag a feladataik elvégzéséhez elengedhetetlenül szükséges mértékben kezelhetik, ha az Adatkezelő Munkatársat foglalkoztat. Amennyiben Munkatársat nem foglalkoztat, úgy az Adatkezelő képviselője kezeli az adatokat.

 

Ad át, továbbít adatot az Adatkezelő más részére?

Személyes adatok feldolgozását alapvetően az Adatkezelő látja el, vagy ha a feladatot kiszervezi, úgy abban az esetben azt a Szabályzat I. sz. mellékletében meghatározott adatfeldolgozó(k) látja/látják el. Ebben az esetben az adatfeldolgozók felé ad át adatot az Adatkezelő és felel az adatfeldolgozók tevékenységéért. Adatkezelő az érintett által meghatározott adatait szerződéses Partnerei számára akkor továbbíthatja, ha az Adatkezelő az adattovábbítás előtt a Partnert az érintett számára megnevezte, a várható adatkezelési időt, valamint célt meghatározta és érintett az adattovábbításhoz hozzájárult. Adatkezelő a Partnereket hirdetmény vagy tájékoztató, így a Szabályzat I. sz. melléklete útján is megnevezheti, ha azt elérhetővé teszi az érintettek számára. Adatkezelő hatósági megkeresés esetén, törvény felhatalmazása alapján továbbíthat adatokat a kérelmező hatóság felé.

Amennyiben az Adatkezelő által a Partnerei számára végzett adatfeldolgozási tevékenység megköveteli, úgy az Adatkezelő adatokat továbbíthat hatóságok, jogszabályban vagy adatfeldolgozási szerződésben meghatározott személyek felé. Ebben az esetben az érintettek tájékoztatást a Partnernek, mint adatkezelőnek kell megtennie.

 

Milyen jogaim vannak?

Az Info tv., valamint az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete alapján az érintett jogai a következők: a tájékoztatás joga, a helyesbítés joga, a törléshez való jog, az „elfeledtetéshez való jog”, az adatok zároláshoz/korlátozáshoz való jog, tiltakozáshoz való jog, bírósághoz fordulás joga, hatósághoz fordulás joga.

Az egyes jogok részletes meghatározásai, korlátai a Szabályzatban kerültek meghatározásra.

 

Hol és hogyan kérhetek részletes tájékoztatást az adatok kezeléséről,

továbbításáról, valamint hol és hogyan élhetek jogaimmal?

Adatkezelő felhívja az érintettek figyelmét, hogy az érintettek tájékoztatás kérésüket, valamint egyéb jogaik gyakorlását – ha azt jogszabály ki nem zárja

– a info@pleinart.hu e-mail címre, vagy Adatkezelő más elérhetőségre küldött nyilatkozattal tehetik meg. Az Adatkezelő a nyilatkozatot a beérkezéstől számított legrövidebb időn, de maximum 15 napon belül megvizsgálja és megválaszolja, valamint megteszi a szükséges lépéseket a nyilatkozatban, a Szabályzatban, valamint jogszabályban foglaltak alapján.

 

Hova fordulhatok az önrendelkezési jog megsértése esetén?

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c

Telefon: +36 (1) 391-1400

Fax: +36 (1) 391-1410

www: http://www.naih.hu

e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Kiskorúakat sértő, gyűlöletkeltő, kirekesztő tartalmakkal, helyreigazítással, elhunyt személy jogaival, jó hírnév megsértésével kapcsolatos jogainak megsértése esetén:

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság

1015 Budapest, Ostrom u. 23-25.

Levélcím: 1525. Pf. 75

Tel: (06 1) 457 7100

Fax: (06 1) 356 5520

E-mail: info@nmhh.hu

Az érintett a jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. Azt, hogy az adatkezelés a jogszabályban foglaltaknak megfelel, az Adatkezelő köteles bizonyítani.

Abban az esetben, ha az Adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével az érintett személyiségi jogát megsérti, az érintett az Adatkezelőtől sérelemdíjat követelhet.

 

Az Adatkezelő hogyan gondoskodik az adataim biztonságáról?

Adatkezelő gondoskodik az adatok biztonságáról. Ennek érdekében megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az irányadó jogszabályok, adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.

Adatkezelő az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

Az adatbiztonság szabályainak érvényesüléséről az Adatkezelő az

Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzattól és jelen Tájékoztatótól tartalmilag és formailag elkülönülő belső szabályzatok, utasítások, eljárási rendek útján (is) gondoskodik.

Adatkezelő az adatok biztonságát szolgáló intézkedések meghatározásakor és alkalmazásakor tekintettel van a technika mindenkori fejlettségére és több lehetséges adatkezelési megoldás közül azt választja, amely a személyes adatok magasabb szintű védelmét biztosítja, kivéve, ha az aránytalan nehézséget jelentene.

Az Adatkezelő az informatikai védelemmel kapcsolatos feladatai körében gondoskodik különösen:

• A jogosulatlan hozzáférés elleni védelmet biztosító intézkedésekről, ezen belül a szoftver és hardver eszközök védelméről, illetve a fizikai védelemről (hozzáférés védelem, hálózati védelem);

• Az adatállományok helyreállításának lehetőségét biztosító intézkedésekről, ezen belül a rendszeres biztonsági mentésről és a másolatok elkülönített, biztonságos kezeléséről (tükrözés, biztonsági mentés);

• Az adatállományok vírusok elleni védelméről (vírusvédelem);

• Az adatállományok, illetve az azokat hordozó eszközök fizikai védelméről, ezen belül a tűzkár, vízkár, villámcsapás, egyéb elemi kár elleni védelemről, illetve az ilyen események következtében bekövetkező károsodások helyreállíthatóságáról (archiválás, tűzvédelem).

 

Egyéb információk

Adatkezelő kijelenti, hogy

•a bejelentés-köteles adatkezelési tevékenységeket a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál nyilvántartásba vetette, a vonatkozó hatósági határozatok számai a www.pleinart.hu oldalon megtalálhatóak.

NAIH-132849/2017. (Adatkezelés neve: “Panaszkezelés. Az adatkezelés célja a panasz közlésének lehetővé tétele”)
NAIH-132848/2017. (Adatkezelés neve: “Közösségi oldalakon történő jelenlét. A közösségi portálokon, különösen a Facebookon történő jelenlét és az azzal kapcsolatos adatkezelés célja a weboldalon található tartalmak közösségi oldalon történő megosztása”).

•a Tájékoztatónak az időközben módosulandó jogszabályi háttérrel,

a Szabályzattal és egyéb belső szabályzattal való összehangolása miatti megváltoztatására a jogot

Kelt: 2017. november hó 1. nap

 

Dr. Jasku Zsolt András

Ügyvezető Igazgató

ProgramExpert Kft

Webáruház készítés